„Čeští a Slovenští zaměstnanci vybrali nejlepší zaměstnavatele“

23.01.2020

Společnost Aon, světový lídr v oblasti risk managementu a lidských zdrojů, odevzdala ocenění Aon Best Employers nejlepším zaměstnavatelům v České republice a na Slovensku za rok 2018. Ze 100 společností, které se zapojily do tohoto ročníku prestižní studie Aon Best Employers, se nakonec podařilo zvítězit 13 firmám z různých odvětví.

V České republice zvítězilo 10 firem (v abecedním pořadí):
Byznys software, s.r.o., Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o., EGIS Praha, spol. s r.o., Fresenius Kabi s.r.o., Hilti ČR spol. s r.o., JetBrains s.r.o., JYSK s.r.o., Marriott, PROMEDICA PRAHA, spol. s r.o., a SAZKA a.s.

Na Slovensku mezi třemi oceněnými společnostmi figurovaly (v abecedním pořadí):
ADASTRA, s.r.o, Imperial Tobacco Slovakia a.s. a JYSK s.r.o.

Oceněné společnosti dokázaly, že poskytují svým zaměstnancům mimořádnou pracovní zkušenost, která vede k jejich nadstandardní motivovanosti a spokojenosti.

Rozhodnutí o tom, zda je společnost tím nejlepším zaměstnavatelem, je ve studii Aon Best Employers založené na tom nejobjektivnějším kritériu – na názoru zaměstnanců dané společnosti. Ti pomocí dotazníkového průzkumu hodnotí svou pracovní zkušenost a vyjadřují názory na vybrané oblasti pracovního života. Získané odpovědi jsou následně analyzovány a porovnávány s vybranými segmenty trhu.

Dlouholeté analýzy založené na globální ověřené metodice Aon ukázaly, že pracovní prostředí nejlepších zaměstnavatelů se vyznačuje vysokou mírou motivovanosti zaměstnanců, efektivním vedením, orientací na vysoký výkon a atraktivní značkou zaměstnavatele. Motivovaný zaměstnanec tak hovoří o své firmě pozitivně, spojuje s ní svou budoucnost a vynakládá úsilí navíc, aby pomohl zlepšit její obchodní výsledky.

Výjimeční zaměstnavatelé jsou každoročně oceňovaní na lokální, regionální i globální úrovni. V České republice a na Slovensku probíhá Aon Best Employers pravidelně již od roku 2004. Do studie semohou zapojit firmy z jakéhokoli odvětví, podmínkou je však mít alespoň 50 stálých zaměstnanců, působit na lokálním (českém nebo slovenském) trhu minimálně 3 roky a v průzkumu dosáhnout statisticky významného vzorku respondentů.

Které společnosti se staly nejlepšími zaměstnavateli roku 2018?
Slavnostní předávání ocenění Aon Best Employers proběhlo 27. února 2019 v Galerii kavárny Louvre v Praze. V České republice si titul vysloužilo 5 zaměstnavatelů z kategorie malé a střední společnosti (do 250 zaměstnanců) a dalších 5 velkých společností (nad 250 zaměstnanců).

 
ČESKÁ REPUBLIKA  
Malé a střední spoločnosti (abecedně) Odvětví
Byznys software, s.r.o. Informační technologie
EGIS Praha, spol. s r.o. Farmaceutický průmysl
Fresenius Kabi s.r.o. Farmaceutický průmysl
JetBrains s.r.o. Informační technologie
PROMEDICA PRAHA, spol.s.r.o. Zdravotnický materiál a technologie
 
 
Velké společnosti (abecedně) Odvětví
Cisco Systems (Czech Republic) s.r.o. Informační technologie
Hilti ČR spol. s r.o. Produkty pro stavební průmysl
JYSK s.r.o. Retail
Marriott Hotelnictví
SAZKA a.s. Sázkové kanceláře a loterie

Na Slovensku si, stejně jako v loňském roce, odnesly ocenění 3 společnosti, které podle počtu zaměstnanců patří do kategorie malých a středních firem.
SLOVENSKO
Malé společnosti (abecedně) Odvětví
ADASTRA, s.r.o Informační technologie
Imperial Tobacco Slovakia a.s. Tabákový průmysl
JYSK s.r.o. Retail
 

Klíčové závěry studie Aon Best Employers za rok 2018:

Míra motivovanosti

Průměrná míra motivovanosti zaměstnanců na Slovensku dosáhla v roce 2017 úrovně 49 %, v Česku 53 %. Výsledek obou zemí se tak od roku 2017 vzájemně přiblížil, protože motivovanost v ČR ve srovnání s rokem 2017 o 1 procentní bod klesla, zatímco v SR se o 1 procentní bod zvýšila. Dlouhodobě na obou trzích pozorujeme vysokou průměrnou míru motivovanosti na začátku pracovního poměru (pracující méně než tři měsíce), která postupně klesá a po dosažení svého dna (mezi druhým až pátým rokem v práci) začne opět stoupat. V posledních třech letech však můžeme sledovat výrazně dřívější začátek poklesu průměrné motivovanosti zaměstnanců a následné stoupání v pomalejším tempu. Motivovanost v průměru klesá nejrychleji už po jednom odpracovaném roce (-12 p.b. v SR a 9 p.b. v ČR). Na vyšší úroveň se dostane opět až v období 10 a více let, přičemž stále nedosahuje úrovně motivovanosti do 1 roku.

Vývoj v motivovanosti na základě odpracované doby a její dynamiku podporuje také fakt, že se firmám ekonomicky daří, nezaměstnanost na trhu stále klesá a díky tomu se vyjednávací síla na pracovním trhu přesouvá na stranu zaměstnanců. Ti při nenaplněných očekáváních stále častěji opouštějí společnosti již v období po prvním roce.

Zajímavé závěry ukazuje i analýza motivovanosti zaměstnanců podle věku. S výjimkou nejmladší generace pracovníků do 25 let (motivovanost 51 %) platí, že motivovanost průběžně roste s věkem. Nejméně motivovanou skupinou zaměstnanců je tak věková kategorie 25-29 let (44 % motivovaných), následovaná skupinou 30-35 let (48 %). Nejvíce motivovanou skupinou jsou v ČR a SR zaměstnancinad 55 let (56 %). Tato čísla podtrhují skutečnost, že dnešní pracoviště a styl práce stále více odpovídá očekávání a potřebám předcházejících generací jako těm nastupujícím.

Analýza podle pracovních pozic i letos potvrdila trend, že motivovanost zaměstnanců koreluje s jejich postavením ve společnosti. Nejméně motivovanou skupinou (populace ČR + SR) jsou řadoví zaměstnanci (motivovanost 49 %), následovaní skupinou manažerů (58 %) a vrcholovým vedením (69 %). Nadále platí, že zaměstnanci ve službách jsou motivovanější než manuální pracovníci.

Trendy ve spokojnosti zaměstnanců

Nejlépe hodnocenými oblastmi za rok 2018 jsou Pracovní úkoly, Přímý nadřízený, Porozumění cílům a Spolupráce (s výjimkou spolupráce mezi odděleními, která je již dlouhodobě hodnocená o poznání hůře než ostatní aspekty spolupráce).

Oblasti, ve kterých je naopak zaměstnanecká spokojenost nejnižší, jsou Odměna a uznání, Práces talenty, Rozvoj kariéry a Vrcholové vedení.

Pozitivní zprávou oproti roku 2017 je vývoj v hodnocení oblasti Vrcholového vedení. Tato oblast, která se dlouhodobě pohybuje na chvostu zaměstnanecké spokojenosti, zaznamenala za poslední rok významný pozitivní posun - zaměstnanci v ČR i SR jsou více spokojeni s otevřeností a transparentností top managementu, cítí se od nich více doceněni, věří více v jejich rozhodnutí a sdílejí více nadšení ohledně budoucího směřování společnosti. V ČR navíc vidíme pozitivní trend v hodnocení práce na udržení klíčových zaměstnanců-talentů, hodnocení pracovního výkonu a snaze společností být pro zaměstnance lepším zaměstnavatelem. V SR pro změnu zaměstnanci oceňují nárůst autonomie při výkonu práce a investice společností do jejich rozvoje.

Největší pokles spokojenosti v ČR a SR za poslední rok naopak zaznamenal aspekt transparentnosti odměňování (v ČR až -24 p.b. oproti 2017). To, že se v dnešním honu o přilákání či udržení talentů často porušují lety zavedená pravidla, se očividně významně podepsalo na hodnocení této oblasti, kde hlavně dlouhodobí zaměstnanci pociťují nespravedlnost a nejasnost v systému. Není proto překvapením, že nadále klesá i spokojenost s oblastí Náboru a práce s talenty jako takovou -zaměstnanci mají totiž i nadále pocit, že lidí na práci není dostatek a jejich společnostem se nedaří zajistit potřebnou pracovní sílu. Další úzce propojený negativní trend vidíme v hodnocení integrityznačky zaměstnavatele, kde zaměstnanci vyjadřují narůstající nespokojenost s nesouladem reálné zkušenosti s tím, co společnost hlásá navenek. Top 5 negativních trendů společných pro obě země doplňuje hodnocení neefektivity procesů a neschopnost společností identifikovat silné a slabé stránky zaměstnanců.

V čem vynikají ti nejlepší zaměstnavatelé?

Rozdíl v motivovanosti zaměstnanců nejlepších společností a zbytku trhu se dlouhodobě drží na hranici cca 30 procentních bodů (v roce 2018 činil rozdíl 32 p.b. v ČR a 29 p.b. v SR).

V přepočtu na tisícihlavou firmu by tak Aon Best Employers měli zhruba o 300 motivovaných lidí více, než jejich konkurenti bez ocenění.

Vývoj motivovanosti v ČR a SR mezi lety, Aon Best Emploers

Další významné rozdíly mezi oceněnými společnostmi a zbytkem vidíme ve vybraných oblastech pracovního života, konkrétně v hodnocení vrcholového vedení, agility společností, odměňování, práci s talenty a síle značky.

Vrcholové vedení je ve společnostech oceněných titulem Aon Best Employer hodnoceno jako viditelné a přístupné, komunikující transparentně a upřímně, schopné vést společnost efektivně a zároveň nezapomíná na lidi, kterým dává pocit, že jsou to nejcennější, co má (u Aon Best Employers téměř 2x více zaměstnanců hodnotí tyto oblasti pozitivně).

Aon Best Employers jsou zaměstnanci hodnoceny jako dynamické společnosti, které jsou schopny přijímat kvalitní rozhodnutí s adekvátní rychlostí, investují do inovací a úspěchu v budoucnosti a dobře pracují se změnami. Své zaměstnance oceňují férově, sdílejí s nimi úspěch a poskytují jimnadstandardní benefity.

Posledním významným odlišujícím aspektem nejlepších zaměstnavatelů je síla a integrita jejich značky. Zaměstnanci oceňují soulad mezi externí image společnosti a každodenní realitou, plnění slibů, spokojenost zákazníků se službami / produkty společnosti a celkově výbornou pověst zaměstnavatele na trhu. Síla značky těmto společnostem následně pomáhá udržet a přilákat klíčové talenty.

"Díky dnešní situaci na trhu práce mají zaměstnanci unikátní možnost vybrat si zaměstnavatele podlesvých představ. Studie Aon Best Employers jasně ukazuje, že v tomto případě si volí inovativní a dynamické společnosti s efektivními procesy a inspirujícím vrcholovým vedením, které si váží lidí a plní sliby. Pracovat pro takovou společnost je naplňuje hrdostí a přináší s sebou výrazně vyšší míru jejich loajality, výkonu a doporučení na trhu práce," tvrdí Ján Debnár, Engagement Practice Manager CZ & SK z HR Solutions, Aon.

Metodologie studie Aon Best Employers

Účast ve studii je dobrovolná. Mohou se do ní přihlásit společnosti, které mají alespoň 50 stálých zaměstnanců a působí na lokálním trhu minimálně 3 roky. Zájemci se mohou do studie přihlásit prostřednictvím internetové stránky BestEmployers.sk / BestEmployers.cz. nebo kontaktováním společnosti Aon.

Pro stanovení, která společnost bude oceněna titulem Aon Best Employer, Aon čerpá z odpovědí samotných zaměstnanců, které vyplnili v dotazníkovém šetření. Klíčovou roli pro udělení titulu hrají výsledky dané společnosti v 4 sledovaných indexech:

1. Míra motivovanosti zaměstnanců
Je klíčová pro udělení titulu. Motivovanost (vyjádřená v %) představuje podíl zaměstnanců společnosti, kteří jsou motivovaní, přičemž Aon definuje motivovaného zaměstnance jako toho, kdo se chová následujícím způsobem:

  • firmě se vyjadřuje pozitivně a doporučí ji jako zaměstnavatele („SAY“);
  • je ke společnosti loajální a chce v ní zůstat a pracovat do budoucna („STAY“);
  • vynakládá úsilí nad rámec svých povinností, aby přispěl k lepším výsledkům firmy („STRIVE“).

2. Důvěryhodné vrcholové vedení

Tento index ukazuje, zda vrcholové vedení dokáže zaměstnance nadchnout pro vizispolečnosti, váží si lidí, koná transparentně a dělá v očích zaměstnanců ty správná rozhodnutí.

3. Kultura vysoké výkonnosti
Míra, zda jsou si zaměstnanci vědomi jejich osobního vlivu na celkový výkon společnosti, zda jsou odměňováni podle svého přínosu společnosti a zda mají příležitosti ke kariérnímu růstu.

4. Značka zaměstnavatele

Index hodnotí, zda je společnost považována ze strany zaměstnanců za jedno z nejlepších míst pro práci v jejich oboru, míru integrity značky a to, zda jsou zaměstnanci hrdí na to, že v ní pracují.


O Aon

Aon plc (NYSE: AON) je globálním lídrem v odvětví profesionálních služeb poskytující široké spektrum řešení v oblasti rizika a lidských zdrojů. S pomocí více než 50 000 kolegů ve 120 zemích a za využití jedinečných tržních dat a důsledných analýz poskytujeme klientům řešení, která snižují volatilitu a zlepšují výkon.

V divizi HR Solutions pomáháme společnostem dosahovat lepších obchodních výsledků, snižovat náklady a omezovat rizika prostřednictvím jejich zaměstnanců. Zvyšujeme výkonnost a loajalitu stávajících zaměstnanců a schopnost společností získat a udržet si talenty. Aon nastavuje, implementuje, komunikuje a administruje širokou škálu strategií týkajících se rozvoje zaměstnanců, odchodu do důchodu, řízení investic, zdravotní péče, benefitů, odměňování a talent managementu a psychometrické podpory náboru zaměstnanců.