GDPR dokumenty

GDPR - Ochrana osobných údajov 

je v spoločnosti Imperial Tobacco Slovakia a.s. zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“). 

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 nariadenia 

1. Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, je spoločnosť Imperial Tobacco Slovakia a.s., so sídlom Galvaniho 7/A, 824 53 Bratislava, 
IČO: 31 322 093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 387/B, (ďalej aj „ITS“ alebo „prevádzkovateľ“).

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje prevádzkovateľom spracúvané v súlade s Nariadením a so Zákonom.

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:

Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na emailovej adrese gdpr@sk.imptob.com, telefonicky na čísle: 02/58 232 221 alebo písomne na adrese sídla spoločnosti prevádzkovateľa: Imperial Tobacco Slovakia a.s., Galvaniho 7/A, 824 53 Bratislava.

3.Práva dotknutej osoby podľa Nariadenia:

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú (podľa článku 15 Nariadenia):

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania; 

b) kategórie dotknutých osobných údajov; 

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; 

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; 

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; 

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; 

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. 

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 Nariadenia. 

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na opravu osobných údajov (podľa článku 16 Nariadenia):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”) (podľa článku 17 Nariadenia):

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a)  osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; 

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;

d)  osobné údaje sa spracúvali nezákonne; 

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; 

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia. 

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné: 

a)  na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b)  na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

c)  z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia;

d)  na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, 

alebo 

e)  na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania (podľa článku 18 Nariadenia): 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;.

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 

Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť údajov (podľa článku 20 Nariadenia): 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. 

Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia upravujúci právo „na zabudnutie“. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať (podľa článku 21 Nariadenia):

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) .

alebo 

f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podľa článku 77 Nariadenia):

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každá dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením. Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, informuje sťažovateľa o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy podľa článku 78.

Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Právo odvolať súhlas so spracúvaním (podľa článku 7 Nariadenia):

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

a) emailovou správou zaslanou na adresu gdpr@sk.imptob.com, 

b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa; 

c) osobne v sídle prevádzkovateľa na adrese Galvaniho 7/A, 824 53 Bratislava. 

4. Účel spracúvania osobných údajov

V zmysle Nariadenia a Zákona je spoločnosť ITS ako prevádzkovateľ oprávnená spracúvať osobné údaje pokiaľ na to má právny základ. Vaše údaje bude ITS ako prevádzkovateľ spracúvať na základe jedného z nasledovných dôvodov (právnych základov spracúvania):

 • Plnenie zmluvy: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na poskytnutie plnenia prevádzkovateľa na základe zmluvy; 
 • Zákonná povinnosť: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ako napríklad vedenie evidencie pre daňové účely; 
 • Oprávnený záujem: spoločnosť ITS ako prevádzkovateľ môže spracúvať Vaše osobné údaje, ak je ich spracovanie nevyhnutné pre dosiahnutie spoločnosťou ITS sledovaného oprávneného záujmu, ktorým je výkon podnikania, ak nad takýmito záujmami neprevážia Vaše záujmy; 

alebo 

 • Súhlas Vás ako dotknutej osoby: spoločnosť ITS Vás ako prevádzkovateľ môže požiadať o Váš súhlas so spracovaním niektorých Vašich osobných údajov a spracovávať ich iba po Vašom výslovnom súhlase. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať (v zmysle Vašich práv ako dotknutej osoby, uvedených vyššie).

Spoločnosť ITS spracúva všetky osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na naplnenie niektorého z nižšie uvedených účelov a iba na dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, najviac však počas doby povolenej alebo stanovenej príslušnými právnymi predpismi. 

Osobné údaje, ktoré ITS spracúva na základe udeleného súhlasu, sú spracované len dovtedy, kým súhlas neodvoláte, ale niektoré údaje môžeme v nevyhnutnom rozsahu spracúvať aj po odvolaní súhlasu, ak na to máme iný zákonný dôvod.

Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ na nasledujúce účely: 

 • vedenie účtovníctva a obchodnej agendy, kde právnym základom spracúvania osobných údajov je zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia; zákonná povinnosť prevádzkovateľa vyplýva z osobitných predpisov ako je najmä zákon o účtovníctve, zákon o DPH, zákon o dani z príjmov a podobne. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na účely vyplývajúce z osobitných predpisov. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov. Príjemcovia sú najmä: externý účtovník, orgány verejnej moci, ktorým sa poskytujú osobné údaje zo zákona, materská spoločnosť, externý audítor, advokáti. 
 • vedenie a evidencia obchodnej komunikácie, kde právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia; oprávneným záujmom je prístup k informáciám a poskytovanie služieb, ktoré môžu priniesť úžitok pre dotknuté osoby. Lehota uchovávania je determinovaná prípravou a trvaním obchodnoprávneho vzťahu, ako aj obdobím 3 rokov od ukončenia tohto obchodnoprávneho vzťahu. Príjemcovia sú najmä: súd, orgány činné v trestnom konaní, spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb.
 • vedenie personálnej agendy (zahŕňajúce najmä, avšak nie výlučne evidenciu podkladov o pracovnej spôsobilosti, výplatu mzdy, odvody, plnenie povinností voči orgánom štátnej správy, evidencia dochádzky, evidenciu vzdelávania, evidenciu vydaných poverení a splnomocnení, evidenciu uzatvorených dohôd o hmotnej zodpovednosti, evidenciu vydávania peňažných prostriedkov v hotovosti, poskytovanie zamestnaneckých benefitov, evidenciu škôd spôsobených zamestnancami na majetku zamestnávateľa, plnenie ďalších zákonných a zmluvných povinností). Právnym základom spracúvania na vyššie uvedené účely je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – zákonná povinnosť, v zmysle príslušných právnych predpisov ustanovujúcich povinnosti zamestnávateľa voči bývalým zamestnancom. Osobné údaje sú poskytované najmä týmto príjemcom: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, subjekt zabezpečujúci štatistiku, subjekty zabezpečujúce poštové služby, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, orgány verejnej moci, súd, orgány činné v trestnom konaní, advokáti, exekútori. Lehota uchovávania osobných údajov v osobnom spise dotknutej osoby (bývalého zamestnanca prevádzkovateľa) je obdobie ohraničené prípravou pracovnoprávneho vzťahu a dovŕšením sedemdesiateho 70. roku života bývalého zamestnanca. 
 • správa registratúry (spracúvanie dokumentov v zmysle Registratúrneho poriadku prevádzkovateľa). Právnym základom pre vyššie uvedené účely je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – zákonná povinnosť prevádzkovateľa najmä podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. Osobné údaje zamestnanca budú poskytnuté najmú týmto príjemcom: subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia poštových služieb, kuriérska služba, Ministerstvo vnútra SR. Lehota uchovávania je určená v zmysle osobitných predpisov a Registratúrneho plánu prevádzkovateľa. 
 • vnútorné administratívne účely spracúvania osobných údajov, obsahom ktorých je prenos a využívanie osobných údajov v rámci skupiny podnikov Imperial Brands PLC. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorý je založený na skutočnosti, že prevádzkovateľ je súčasťou skupiny podnikov prepojených s riadiacim podnikom. Osobné údaje sú poskytované nasledujúcim príjemcom: spoločnosti tvoriace skupinu podnikov Imperial Brands PLC. Lehota uchovávania osobných údajov je determinovaná trvaním členstva prevádzkovateľa v skupine Imperial Brands PLC.
Spracúvanie kontaktných údajov zástupcov obchodných a iných partnerov v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa, kde právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia; oprávneným záujmom je riadny a efektívny výkon podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa. 
 
Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov. Príjemcami sú najmä: externý účtovník, orgány verejnej moci, ktorým sa poskytujú osobné údaje zo zákona, materská spoločnosť, externý audítor, advokáti.
 
 • spotrebiteľská súťaž, ktorý účel zahŕňa najmä vyhodnotenie súťaže, spracovanie a poskytovanie informácii o výsledkoch súťaže, komunikáciu počas trvania súťaže a zasielanie výhier. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý sa udeľuje buď online (zaškrtnutím príslušného políčka obsahujúceho súhlas so spracúvaním osobných údajov), alebo vyplnením a podpísaním formulára obsahujúceho súhlas so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje budú poskytované najmä nasledujúcim príjemcom: Slovenská obchodná inšpekcia, notár. Lehota uchovávania osobných údajov je určená dobou, na ktorú dotknutá osoba udelila súhlas. Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva na základe udeleného súhlasu, sú spracované len dovtedy, kým dotknutá osoba súhlas neodvolá, ale niektoré údaje môže prevádzkovateľ v nevyhnutnom rozsahu spracúvať aj po odvolaní súhlasu, ak na to má iný zákonný dôvod, napr. na preukázanie skutočnosti, že Vaše údaje počas trvania súhlasu spracúval prevádzkovateľ oprávnene alebo na účel ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa v prípadných súdnych alebo správnych sporoch. 
 • účel marketingu; právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý sa udeľuje online (zaškrtnutím príslušného políčka obsahujúceho súhlas so spracúvaním osobných údajov). Osobné údaje sú poskytované najmä nasledujúcim príjemcom: Slovenská obchodná inšpekcia. Lehota uchovávania osobných údajov je určená dobou, na ktorú dotknutá osoba udelila prevádzkovateľovi súhlas. Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracúva na základe udeleného súhlasu, sú spracované len dovtedy, kým dotknutá osoba súhlas neodvolá, ale niektoré údaje môže prevádzkovateľ v nevyhnutnom rozsahu spracúvať aj po odvolaní súhlasu, ak na to má iný zákonný dôvod, napr. na preukázanie skutočnosti, že Vaše údaje počas trvania súhlasu spracúval prevádzkovateľ oprávnene alebo na účel ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa v prípadných súdnych alebo správnych sporoch. 
 • riešenie požiadaviek dotknutých osôb pri výkone ich práv podľa Nariadenia kde právnym základom spracúvania osobných údajov je zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia; zákonná povinnosť prevádzkovateľa vyplýva z osobitných predpisov ako je najmä Nariadenie a Zákon. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, inak môže nastať situácia, že žiadosť dotknutej osoby nebude možné riadne posúdiť, resp. vybaviť. Lehota uchovávania osobných údajov je 3 roky. Príjemcami sú najmä: Úrad na ochranu osobných údajov.
 • riešenie súdnych sporov prevádzkovateľa, účasť na súdnych konaniach a uplatňovanie a/alebo obrana právnych nárokov prevádzkovateľa, kde právnym základom spracúvania osobných údajov je zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia; zákonná povinnosť prevádzkovateľa vyplýva z osobitných predpisov ako je najmä Nariadenie, Zákon, civilný sporový poriadok, exekučný poriadok. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov. Príjemcami sú súdy, advokáti, exekútori, protistrany v konaniach.
5. Informácie týkajúce sa automatizovaného rozhodovania 
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely sa nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie uvedené v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia.

6. Prenos do tretích krajín 
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín.

Objavujte

Spotrebiteľské súťaže

Viac informácii

Legislatívne prostredie

Viac informácii

GDPR dokumenty

Viac informácii