Legislatíva

Najdôležitejšia slovenská legislatíva týkajúca sa tabakových výrobkov :

 • Zákon č. 355/2011 o tabakových výrobkoch v znení neskorších predpisov

 • Vyhláška 212/2012, ktorou sa upravujú tabakové výrobky

 • Zákon č.377/2004 o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

 • Vyhláška č.109/2008, ktorou sa ustanovujú požiadavky na bezpečnosť zapaľovačov

 

Niektoré právne akty a doporučenia EU týkajúce sa tabakových výrobkov:

 

 • Smernica 2014/40/EU Európskeho Parlamentu a Rady z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES
 • Smernica 2012/9/EÚ ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/37/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov
 • Smernica 2001/37/ES Európskeho Parlamentu a Rady z 5. júna 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových výrobkov
 • Smernica 2003/33/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa reklamy a sponzorstva tabakových výrobkov
 • Smernica Rady 92/79/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii daní z cigariet
 • Smernica Rady 92/80/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii daní z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet
 • Smernica Rady 95/59/ES z 27. novembra 1995 o iných daniach, ktoré ovplyvňujú spotrebu vyrobeného tabaku, ako je daň z obratu

 

WHO FCTC

 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v máji 2003 prijala Rámcový dohovor o kontrole tabaku, ktorý vstúpil do platnosti 27.februára 2005. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom Uznesením č. 667 zo 4. decembra 2003. Prezident Slovenskej republiky dohovor ratifikoval 21. apríla 2004.