Pridať k obľubeným | Tlačiť | Veľkosť písma: normálne | Veľkosť písma: +10% | Veľkosť písma: +20%

Právne informácie

1. Informácie na tejto stránke boli vyhotovené výlučne za účelom poskytnutia všeobecných informácií o spoločnosti Imperial Tobacco Slovakia a.s., so sídlom Galvaniho 7/A, 824 53 Bratislava, IČO: 31 322 093, IČ DPH [...], zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 387/B.

2. Informácie uvedené na tejto internetovej stránke, vrátane informácií uvedených v tlačových správach, výročných alebo priebežných správach, zvukových on-line prenosoch z vysielania (audio webcasts), video rozhovoroch, protokoloch a prezentáciách, a ďalšie tu uvedené finančné informácie nepredstavujú radu ohľadom kúpy alebo predaja akcií alebo iných cenných papierov, ani nie sú ponukou na kúpu alebo predaj akcií alebo iných cenných papierov, ani nemôžu byť považované za spoľahlivý základ pre akékoľvek investičné rozhodnutie. Výkonnosť v minulom období nie je spoľahlivým ukazovateľom možných výkonov v budúcich obdobiach, a preto prípadné investičné rozhodnutia je potrebné konzultovať s nezávislým finančným poradcom.

3. Ak nie je výslovne uvedené inak, táto webová stránka je určená pre osoby, ktoré sa pripájajú zo Slovenskej republiky. Spoločnosť Imperial Tobacco Slovakia a.s. negarantuje, že akýkoľvek produkt alebo služba, uvedené v materiáloch na tejto webovej stránke, sú vhodné na použitie alebo dostupné aj v iných lokalitách. Vydanie, publikácia alebo distribúcia dokumentov nachádzajúcich sa na tejto webovej stránke môže byť v iných jurisdikciách právne obmedzená, preto by sa osoby v iných krajinách mali o takých prípadných obmedzeniach informovať a dodržiavať ich.

4. Spoločnosť Imperial Tobacco Slovakia a.s. starostlivo pripravila obsah tejto webovej stránky a tu uvedené informácie považuje za spoľahlivé, podliehajú však bez ďalšieho upozornenia zmenám. Spoločnosť Imperial Tobacco Slovakia a.s. v žiadnom prípade neručí za to, že tu uvedené informácie sú postačujúce alebo vhodné na konkrétny účel. Spoločnosť Imperial Tobacco Slovakia a.s. nezodpovedá za škody, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku použitia informácií nachádzajúcich sa na tejto webovej stránke.

5. Spoločnosť Imperial Tobacco Slovakia a.s. negarantuje, že tu uvedené informácie sú presné, úplné, overené a pravdivé. Predovšetkým informácie uvedené v tlačových správach, výročných alebo priebežných správach, zvukových on-line prenosoch z vysielania (audio webcasts), video rozhovoroch, protokoloch a prezentáciách, a finančné informácie by sa mali považovať za správne a aktuálne len ku dňu ich vydania. Spoločnosť Imperial Tobacco Slovakia a.s. nezodpovedá za presnosť alebo úplnosť informácií uvedených na webovej stránke a nie je povinná tieto informácie aktualizovať alebo opravovať.

6. Niektoré (hypertextové) odkazy na tejto stránke vás nasmerujú na stránky, ktoré nie sú pod kontrolou spoločnosti Imperial Tobacco Slovakia a.s. Pri aktivácii ktoréhokoľvek z týchto odkazov opustíte webovú stránku spoločnosti Imperial Tobacco Slovakia a.s., ktorá nekontroluje obsah týchto ďalších stránok, ani zaň nezodpovedá.

7. V prípade, že je niektoré z tu uvedených ustanovení v rozpore so zákonom, neplatné alebo z akéhokoľvek iného dôvodu nevykonateľné, bude sa považovať za oddeliteľné od ostatných ustanovení, ktorých platnosť a vykonateľnosť tým nebude dotknutá.

8. Autorské práva k materiálom na tejto webovej stránke vykonáva spoločnosť Imperial Tobacco Slovakia a.s. Akúkoľvek časť týchto materiálov je možné kopírovať len za podmienky, že:

  • kópia bude použitá výlučne na nekomerčné účely,

  • na každej kópii bude ponechaná informácia o autorských právach alebo iných právach duševného vlastníctva, ktoré sú uvedené v pôvodnom materiáli, a

  • produkty, technológie alebo procesy opísané na tejto webovej stránke môžu byť predmetom iných práv duševného vlastníctva patriacich spoločnosti Imperial Tobacco Slovakia a.s. alebo iným tretím osobám. K týmto iným právam duševného vlastníctva sa neudeľuje licencia. Obrázky na tejto stránke sú chránené autorským právom a nemôžu byť reprodukované ani privlastnené bez písomného súhlasu autora alebo osoby oprávnenej vykonávať autorské práva k nim.

9. Činnosť spoločnosti Imperial Tobacco Slovakia a.s. podlieha dozoru alebo dohľadu nasledovných orgánov:

  • Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 215,

  • Štátna veterinárna potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava,

  • Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská 52, 826 45 Bratislava.