GDPR - informácia pre výberové konanie

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva totožnosť Imperial Tobacco Slovakia a.s., IČO: 31 322 093 a sídlo Galvaniho 7/A, Bratislava 824 53 prevádzkovateľa,

 

b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

 

c) osobné údaje budú alebo môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: orgán verejnej moci, subjekty, ktorým sa osobné údaje poskytujú na základe,

 

d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalšie 3 mesiace po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,

 

e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

 

f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,

 

g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

 

h) nedochádza k prenosu do tretej krajiny.

 

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy gdpr@sk.imptob.com